opublikowano dnia 13 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wymiana istniejących kratek na wylotach przewodów kominowych ponad dachem na nowe systemowe w budynku przy ul. Wilanowskiej 5A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wymiany istniejących kratek na wylotach przewodów kominowych ponad dachem na nowe systemowe zgodnie z zakresem stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
04-01-2023 r. do godz. 10.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Wilanowska 5A

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

1) Demontaż istniejących plastikowych kratek na wylotach przewodów kominowych.

2) Montaż nowych systemowych kratek ze stali nierdzewnej. Kratki powinny być demontowalne, tak by w prosty sposób można je było otwierać i zamykać podczas czyszczenia przewodów kominowych.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za wykonanie robót związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.
  4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.
  5. Do obowiązku Wykonawcy należy uzgodnienie ze Spółdzielnią „KOMINIARZ” w Giżycku wybranego przez Wykonawcę typu kratki przed jej zamontowaniem.
  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.