opublikowano dnia 16 lutego 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Projekt wymiany przepompowni instalacji odwodnienia oraz wymiany części instalacji odprowadzającej wody opadowe budynków przy ul. Żeglarska 2, 4, 6 i Kolejowa 22A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  projektu wymiany przepompowni instalacji odwodnienia oraz części instalacji odprowadzającej wody opadowe zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 01.03.2024r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Żeglarska 2, 4, 6 oraz Kolejowa 22A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Przeprowadzenie wizji lokalnej w celu wykonania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów wraz z inwentaryzacją.
 2. Sporządzenie dokumentacji projektowej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami bez ograniczeń wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień (jeśli wymagane) w zakresie:

  – analiza gruntowo-wodna możliwości zmiany wielkości przepompowni oraz jej lokalizacji uwzględniająca istniejącą sieć drenarską

  – inwentaryzacja i analiza sieci drenarskiej wokół budynku Kolejowa 22A pod względem zmiany jej poziomu posadowienia

  – inwentaryzacja i analiza podłączeń kanalizacji wód deszczowych do sieci drenarskiej

  – Wymiany istniejącej studni przepompowni na nową posiadającą prowadnice umożliwiające bezkolizyjne wyciąganie pomp w przypadku ich awarii lub prac serwisowych. Studnia wyposażona w stopnie wyłazowe.

  – Montaż urządzeń przepompowni w układzie dwóch pomp w studni wraz połączeniem ich z istniejącym sterowaniem. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącego sterowania pomp należy wykonać nowe dające możliwość automatyczną naprzemienną pracę urządzeń oraz pracę wskazanego jednego urządzenia. Nowe pompy muszą posiadać charakterystykę i parametry pracy nie gorsze niż zdemontowane pompy MS1 – 54.

  – Montaż instalacji w przepompowni wraz połączeniem jej z sieciami istniejącymi.

  – Odtworzenie nawierzchni wjazdu do garaży podziemnych.

  – Wykonanie nowej podbudowy wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej pochylni przy budynku znajdującej się w sąsiedztwie istniejącej przepompowni. Dodatkowo należy uwzględnić wymianę odprowadzenia wód opadowych z rur spustowych i wpustu posadzkowego znajdujących się na terenie przedmiotowej pochylni.

  – Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych należy przewidzieć prowadzenie prac w osnowie igłofiltrów.

 3. Sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego prac budowlanych na podstawie obowiązujących cen Sekocenbud w wersji papierowej i edytowalnej (ath).

W załączeniu zdjęcie studni oraz jej lokalizacja, archiwalny projekt przepompowni, badani gruntowe, mapa oraz notatka architekta wraz z aktualizacją rys. 3 (przekroje) i mapa geodezyjną sieci drenarskiej (dwg).

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres udzielonej gwarancji.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.