opublikowano dnia 26 stycznia 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont pokrycia dachu papowego oraz kominów oraz izolacja fundamentów w budynku przy ul. Dąbrowskiego 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu pokrycia dachu papowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i naprawy lub nadbudowy gzymsów, remont kominów oraz izolacja fundamentów budynku przy ul. Dąbrowskiego 3 w Giżycku zgodnie z zakresem opisanym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia 0202-2024 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 3.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Preferowany termin wykonania prac: wiosna/lato 2024.

Zakres prac obejmuje:

Zadanie 1 – Dach:

 1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich ,
 2. Demontaż i ponowny montaż urządzeń i anten,
 3. Remont wszystkich kominów ponad dachem polegający na:

  – zbicie starych tynków i usunięcie blaszanych czap kominowych,

  – wykonanie nowych tynków wraz z wtopieniem siatki i malowaniem,

  – wykonanie nowych betonowych czap kominowych wraz z hydroizolacją,

  – montaż nowych zabezpieczeń na wlotach kominów – siatki stalowej demontowalnej,

  – wymiana oraz montaż przedłużeń wywiewek pionów kanalizacyjnych wraz z montażem kominków

 4. Demontaż istniejącego wyłazu dachowego i montaż nowego wyłazu z ogranicznikiem rozwarcia skrzydła i zamknięciem wraz z obrobieniem,

   

  WARIANT 1:

  – Przygotowanie podłoża poprzez mechaniczne oczyszczenie (szczotki) istniejącej papy z kurzu, mchu i innych zanieczyszczeń,

  – Położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na całości dachu (papa gr. min. 5,2 mm <do temperatury – 25 stopni w użytkowaniu> lub gr. 5,4mm) po uprzednim zagruntowaniu powierzchni

  WARIANT 2:

  -zerwanie starej papy i jej utylizacja

  – usunięcie luźnych elementów i uzupełnienie ubytków w powierzchni posadzki dachu

  – wyrównanie i gruntowanie powierzchni dachu

  – ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej

  – ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej (papa gr. min. 5,2 mm <do temperatury – 25 stopni w użytkowaniu> lub gr. 5,4mm)

  wykonanie klinów przy kominach i wyłazie

 5. Wykonanie obróbek z papy wokół wszystkich kominów i wywiewek kanalizacyjnych,
 6. Montaż obróbek blacharskich na kominach
 7. Demontaż starych rynien

  a) Remont gzymsu – uzupełnienie ubytków i malowanie

  b) Montaż nowej obróbki blacharskiej na gzymsie – pas nadrynnowy i podrynnowy

  c) wymiana rynien i rur spustowych na nowe, stalowe ocynkowane

 8. uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Zadanie 2 – Izolacja fundamentów (zakres na załączonej mapce)

1) rozbiórka istniejącej opaski z kostki betonowej

2) odcinkowe wykonanie wykopu (odkrycie ściany piwnicy do poziomu ławy fundamentowej)

3) odgrzybienie ścian i przygotowanie do wykonania izolacji

4) wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej za pomocą mas uszczelniających

5) wykonanie izolacji termicznej (styropian 5cm)

6) przemurowanie studzienek okiennych

7) ułożenie folii kubełkowej

8) zasypanie wykopów

9) wykonanie nowej opaski z kamienia polnego lub tłucznia wielofrakcyjnego na podsypce z grubego żwiru

10) prace ziemne prowadzone pod nadzorem archeologicznym

 

Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wg obu wariantów.

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.