opublikowano dnia 4 lipca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Sporządzenia programu prac konserwatorskich remontu klatki w budynku przy ul. Dąbrowskiego 6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu klatki  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2007-2023r. do godz. 12:00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 6

Administrator Sp. z o.o działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 6 zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

  1. Wykonanie programu prac konserwatorskich remontu klatki schodowej przez osobę z uprawnieniami konserwatorskimi mająca na celu uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń

  2. W załączeniu zakres wnioskowanych do WUOZ prac oraz skan pisma w sprawie uzupełnienia wniosku

    Informacje szczegółowe:

  3. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych prac.

  4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  5. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  6. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  7. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.