opublikowano dnia 21 marca 2023

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY

na wykonanie zadania

Sporządzenie świadectw charakterystyk energetycznych budynków mieszkalnych i użytkowych należących do Gminy Miejskiej Giżycko

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – zamówienie publiczne do kwoty 130 000 zł (art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający: Administrator Sp. z o. o. w Giżycku działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko

Adres zamawiającego: 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3,

Telefon (87) 428 25 80

e-mail: admkomunalny@wp.pl

Strona internetowa: www.administrator-gizycko.pl

Osoba do kontaktów: Katarzyna Dubowska, e-mail: admkomunalny@wp.pl

Patryk Kobielski, e-mail: admtechniczny245@wp.pl

 

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która powinna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Administrator może przeznaczyć na realizację zadania.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia wykonanie usług w zakresie wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne i użytkowe należące do Gminy Miejskiej Giżycko wg. załącznika nr 1.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia powinien być wykonywany zgodnie z zasadami określonymi w:

-rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r.  (Dz.U.2019.1829 z późn. zm.).

ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2021 poz. 497 z późn. zm.)

– ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Administratora Sp. z o.o. świadectwa charakterystyki energetycznej budynków formie papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena – 100 % :

5. Termin realizacji zamówienia:

 • Wymagany termin wykonania 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

6. Miejsce i forma składania ofert:

Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: admkomunalny@wp.pl lub dostarczyć/wysłać wersję papierową do pokoju 8 na adres: Administrator Sp. z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3; 11-500 Giżycko w terminie do 5 kwietnia 2023r. do godz. 10.00.

Oferta powinna zawierać opis „Oferta – Sporządzenie świadectw charakterystyk energetycznych budynków mieszkalnych i użytkowych należących do Gminy Miejskiej Giżycko

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Otwarcie ofert nastąpi 5 kwietnia 2023r. o godz. 10:10 w pokoju 8 w Administratorze Sp. z o. o. w Giżycku (ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko).

7.Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie dostarczona/wysłana niezwłocznie.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.administrator-gizycko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty,

 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,