opublikowano dnia 13 stycznia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji projektowej wzmocnienia fundamentów budynku przy ul. Olsztyńska 12A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie dokumentacji projektowej wzmocnienia fundamentów wraz z kosztorysem inwestorskim zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0302-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Olsztyńska 12A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej dającej możliwość uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę wraz z kosztorysem inwestorskim:

  – wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji projektowej wzmocnienia ścian fundamentowych wraz z hydroizolacją budynku Olsztyńska 12A w Giżycku znajdującego się na działce nr 595/2 obręb 2 Giżycko

  -wykonanie projektu instalacji drenażu i odprowadzenia wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej wraz z projektem przyłącza

  – uzyskanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

  – uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu dla każdej z branż

  – uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót od właściwego organu, pozwalających na realizację inwestycji, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane

  – uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie niezbędnych pozwoleń lub zezwoleń wymaganych Prawem budowlanym

  – dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z niezbędnymi  pozwoleniami wymaganymi prawem budowlanym

  – prace projektowe wykonać w oparciu o ocenę stanu technicznego z dnia 10.09.2012 r. sporządzoną przez mgr inż. Dariusza Grzybowskiego

  – sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót

   

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.