opublikowano dnia 21 kwietnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie naprawy/nowej izolacji hali garażowej w budynku przy ul. Wilanowskiej 5A
w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie naprawy/nowej izolacji punktów przesiąkania i podsiąkania hali garażowej zgodnie z zakresem stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
08-05-2023 r. do godz. 10.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Wilanowska 5A

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Wykonanie naprawy/nowej izolacji hali garażowej.

Zakres obejmuje trzy rodzaje prac:

1) podsiąkanie hali garażowej (miejsca zaznaczone na zielono)

2) przesiąkanie sufitu hali garażowej i zacieki (miejsca zaznaczone na niebiesko)

3) izolacja pionowa ściany

Załącznik graficzny do zakresu prac : Hala szkic -załącznik nr 1

Informacje szczegółowe:

1) Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych (oddzielnie wycenione 3 rodzaje prac). Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy. 2) Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

3) Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

4) Oferta musi zawierać:

proponowaną metodę naprawy

– opis użytych materiałów i produktów,

– termin przystąpienia do prac

– okres na jaki zostaje udzielona gwarancja na wykonane prace.

5) Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

Jako materiały pomocnicze załącza się opinię techniczną wyceny prac naprawczych sporządzoną przez inż. Edwarda Augustynowicza w 2018 roku oraz wybrane rysunki z dokumentacji projektowej.